Rejsebetingelser for busrejser

Rejsebetingelserne herunder, er gældende for de busrejser hvor VIKINGBUS REJSER er teknisk arrangør.

Opdateret 10.03.2022

Bestilling og betaling

Senest 8 dage efter tilmelding betales depositum på kr. 500,- pr. person.
For rejser med teater-/revy-/musik-/arrangementsbillet er depositum kr. 750,- pr. person.
Særlige rejser, kan have højre depositum.
Tilmeldingen er ikke bindende fra vores side, før depositum er rettidigt indbetalt.
Restbetaling skal betales 60 dage før afrejse - gældende for busrejser.

Tillæg og rabatter
Evt. tillæg vil fremgå under hvert rejsemål og vil altid blive opkrævet sammen med restbeløbet.
Rejser med rabat for medlemmer af Ældre Sagen, vil tydeligt fremgå under rejsebeskrivelsen her på hjemmesiden.
Ved bestilling af rejsen skal kunden selv oplyse at man er medlem af Ældre Sagen.

Kundens afbestilling/ ændring af rejsen
Mange af vores busrejser, er omfattet af vores tryghedsgaranti - hvor du som kunde har gode betingelser.
• Ved afbestilling indtil 60 dage før afrejsen er depositum tabt.
• Ved afbestilling i tidsrummet 60-30 dage før afrejsen er 50% af rejsens totale pris inkl. evt. tilkøb tabt.
• Ved afbestilling senere end 30 dage før afrejsen er hele rejsens pris inkl. evt. tilkøb tabt.
Evt. omkostninger til teater-/revy-/arrangements-billet vil altid være tabt.
Gyldig afbestilling kan kun modtages i bureauets åbningstid, som er hverdage: mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00

Overdragelse af rejsen
Kunden kan overdrage pakkerejsen til en anden person mod et gebyr på kr. 750,-. Meddelelse om overdragelse skal ske til VIKINGBUS REJSER senest 7 hverdage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at kunden mister retten til at overdrage rejsen. Adgangen til at overdrage rejsen kan helt eller delvist begrænses af VIKINGBUS REJSER, såfremt overdragelsen ikke er mulig pga. underleverandørens vilkår. Indeholder pakkerejsen en ikke refunderbar billet eller anden billet, vil prisen for billetten gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling. Kunden og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af evt. restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

Særlige ønsker og behov
Vi tager, så vidt muligt, hensyn til speciel kost, gangbesvær osv., blot det bliver oplyst ved tilmeldingen. Særlige ønsker/behov skal fremgå af rejsebeviset, men kan ikke garanteres opfyldt, og VIKINGBUS REJSER kan ikke stilles til ansvar for manglende opfyldelse. Det er dog forudsat at man som rejsedeltager er 100 % selvhjulpen eller ledsaget af egen hjælper. Man skal som rejsende selv håndtere sin bagage fra bussen til/fra hotelværelset. Bemærk, at ikke alle hoteller har elevator, og værelser i stueplan kan ikke garanteres - men ønskes. 

Pladser i bussen
Der er faste pladser i bussen, som fordeles i takt med tilmeldingen. Det er muligt at ønske en bestemt plads, såfremt denne ikke  allerede er besat. Dog forbeholder bureauet  sig ret til at ændre pladsnummeret, såfremt  der sker ændringer i bussens indretning samt ændring af bustype. På turene med opsamlingsbus (som kan være en minibus), her er den bestilte plads først til disposition i turbussen.
Ved onlinebestilling kan busplads ønskes og pladsnummer oplyses på rejsebeviset.

Rejsegods og glemte sager
Husk at mærke al bagage med navn og adresse. Vi gør opmærksom på, at rejsedeltageren ved evt. skade på bagage skal meddele skaden til eget forsikringsselskab. Bureauet påtager sig intet ansvar for glemte sager.

Personlige papirer mv.
På rejser uden for Danmarks grænser, skal du altid medbringe gyldigt pas. Dette gælder også på rejser til Bornholm, hvor vi rejser gennem Sverige. Du skal være opmærksom på, at mange lande kræver, at passet er gyldigt 6 måneder ud over rejsens varighed. Det er den rejsendes ansvar at sørge for gyldigt pas og evt. visum.
Husk gult sundhedskort ved ture i Danmark, og det blå EU-sygesikringsbevis og gyldigt pas ved ture udenfor Danmark, samt at disse og evt. medicin skal være i håndbagagen.

Rejseforsikring
Hjemtransport er ikke dækket af hverken gult sundhedskort/eller blåt EU-sygesikringsbevis ved sygdom i udlandet. Det anbefales at tegne rejseforsikring.

Afbestillingsforsikring
En afbestillingsforsikring koster 7% af rejsens pris (min. kr. 75,- pr. police) og dækker i tilfælde af akut, lægedokumenteret sygdom hos rejsedeltageren selv, ledsager eller nærmeste familie. Forsikringen skal tegnes senest samtidig med indbetaling af depositum til rejsen for at være gyldig.

Programændringer / aflysning
Vi forbeholder os ret til at ændre på rejserute, hotel samt helt at aflyse en tur, hvis forholdene efter vores skøn gør dette nødvendigt. Hvis en tur helt aflyses vil deltagerne få besked senest 10 dage før afrejse og det indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt. Der kan forekomme ændringer i rækkefølgen af de på en rejse nævnte udflugter.

Reklamationer
Evt. reklamationer over hotel eller andet vedr. rejsen skal fremsættes på stedet til vores personlae (chauffør og/eller rejselder), så evt. fejl eller mangler om muligt kan blive rettet omgående.

Prisændringer
VIKINGBUS REJSER kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i:
• Prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder;
• skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen,
• valutakurser, som er af betydning for pakkerejsen.

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris Ændring Beregning Ny pris

3000 DKK
Heraf brændstoftillæg:
200 DKK

Stigning i brændstoftillæg:
50 DKK

200 DKK + 50 DKK 3050 DKK

3000 DKK

Heraf skatter og afgifter:

500 DKK

Stigning i skatter og afgifter:

100 DKK
500 DKK + 100 DKK 3100 DKK

3000 DKK

Afregnet til valutakurs 3.00

Kursændring:

3.0 til 3.1
(3000 DKK / 3.00)*3.1 3100 DKK

Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den samlede pris fremgå af fakturaen/rejsebeviset. Udenlandske valutaer, der anvendes til beregning af pakkerejsens pris, vil fremgå af fakturaen/rejsebeviset, med angivelse af valutabetegnelse, kursen for denne samt datoen for den fastsatte kurs.

Ved ændringer i rejsens pris underretter rejsearrangøren den rejsende om prisforhøjelser og prisnedsættelser. Underretningen skal ske på et varigt medium og senest 20 dage før afrejse. Prisen kan max. forhøjes med 8% af pakkerejsens pris. Hvis forhøjelsen er mere end 8 % af pakkerejsens pris, vil den rejsende være berettiget til at hæve aftalen.

Ved prisfald som følge af ændringer i ovenstående forhold har den rejsende ret til en prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren har i den forbindelse ret til at fradrage omkostninger forbundet med tilbagebetalingen til den rejsende.

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, og evt. e-mailadresse samt pas oplysninger. Ved krydstogt samt rejser med natfærge, har vi også brug for fødselsdag-måned-år samt evt. pas oplysninger. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos VIKINGBUS REJSER og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Vi indsamler personoplysninger via vores website og ved telefonisk eller personlig henvendelse, med henblik på at indgå og opfylde aftalen med dig, om den ydelse du gerne vil modtage fra VIKINGBUS REJSER. Kundeservice- og finansafdeling ved VIKINGBUS REJSER har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Oplysninger afgivet til VIKINGBUS REJSER videregives ikke til tredjemand medmindre dette er nødvendigt for at opfylde den aftale vi har med dig som kunde, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig, hvilket formål de anvendes til, hvem oplysningerne evt. videregives til, og hvortil oplysningerne stammer, såfremt de ikke er afgivet af dig selv. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til VIKINGBUS REJSER.

VIKINGBUS REJSER forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere sin persondatapolitik, hvorfor der henvises til hjemmesiden www.vikingbusrejser.dk for den til enhver tid gældende person-datapolitik.
 
Rejsegarantifonden mv.
VIKINGBUS REJSER A/S er medlem af Rejsegarantifonden med nr.3402 og medlem af Danmarks Rejsebureau Forening.